Raad van Toezicht en Advies

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht en Advies, bestaande uit ten minste zes en maximaal negen leden.